Zákaznícky Servis
Po – Pia 9:00 – 17:00 telefón: +421 (0) 905 743 220

Súťaž

1. Usporiadateľ súťaže 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť REDI TOUR, s.r.o. – Thomas Cook , so sídlom Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 719 192, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 14784/B (ďalej len „usporiadateľ“). 

2. Trvanie súťaže 

Jesenná súťaž je časovo limitovaná a prebieha v dňoch od 25.10.2018 do 15.11.2018 vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže. 

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá formou komentáru odpovedala na súťažnú otázku zverejnenú na sociálnej sieti Facebook/vzlietni.sk a reklamných partnerov súťaže. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 

Všetci súťažiaci, ktorí počas trvania súťaže správne odpovedia na súťažnú otázku budú automatický zaradení do žrebovania. 

4.Výhry 

Usporiadateľ súťaže odovzdá výhercom nasledujúce výhry: 3 x výherný poukaz na dovolenku v hodnote 300 eur, 200 eur a 100 eur.

Ceny budú vyžrebované naraz zo všetkých súťažiacich po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné. 

5. Žrebovanie, informovanie výhercov a prevzatie výhry 

Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 16.11.2018 a bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov usporiadateľa, v priestoroch sídla usporiadateľa súťaže. 

Výherca bude o výhre informovaní písomne prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien. 

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník vyžrebovaný v prvom poradí. Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v dvadsiatom piatom poradí. 

 

6. Osobné údaje 

Podmienkou získania ceny je zaslanie kontaktných osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, vek, e-mail a tel. číslo zo strany výhercu v prospech Usporiadateľa súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry v zmysle bodu 7. Ak do tejto doby súťažiaci kontaktné údaje nedodá alebo ich dodá nekompletné, bude jeho výhra postúpená súťažiacemu, ktorý sa umiestni za ním na ďalších miestach. Každý účastník svojou účasťou v hre t.j. potvrdzujúcim úkonom v zmysle zák. č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ako dotknutá osoba vyjadruje vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav svojej vôle, ktorým vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a udeľuje Usporiadateľovi súhlas k tomu, aby jeho meno a priezvisko, telefónne číslo alebo email mohli byť použité primeraným spôsobom na účely priameho marketingu v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Tento súhlas je súťažiaci oprávnený kedykoľvek odvolať. Osobné údaje súťažiaci poskytuje na dobu max. 5 rokov. Usporiadateľ bude používať poskytnuté osobné údaje výlučne za uvedeným účelom a neposkytne ich žiadnej tretej osobe. Zaväzuje sa zároveň pri spracúvaní osobných údajov dodržiavať všetky povinnosti uložené mu Zákonom ako prevádzkovateľovi a zaručuje súťažiacemu všetky Zákonom stanovené práva.

7. Záverečné ustanovenia 

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na sociálnej sieti Facebook /vzlietni.sk. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na internetovej stránke www.vzlietni.sk. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

 

Špeciálne ponuky

Zobraziť všetky